22. květen – Mezinárodní den biodiverzity

283
views

Biologická rozmanitost (biodiverzita) je klíčová pro fungování ekosystémů a má zásadní vliv i na lidská společenství, pro které je zdrojem jejich bohatství. Nicméně v Evropě dochází k snižování biologické rozmanitosti. Hlavním cílem EU je proto zastavení ztráty biodiverzity a degradace ekosystémů do roku 2020. Zásadním nástrojem k dosažení tohoto velmi ambiciózního cíle jsou přísné zákony na ochranu přírody, které řeší nejen ochranu stanovišť nezbytných pro přežití chráněných druhů, ale také omezení znečištění, dopadů klimatické změny, nadměrné využívání přírodních zdrojů a omezení šíření invazivních druhů rostlin. Všechny tyto vlivy mají společný dopad na ekosystémy a biodiverzitu.

Navzdory těmto opatřením je pozitivní vývoj v ochraně biodiverzity omezený a tlaky na ohrožené ekosystémy přetrvávají. Proto bude dosažení vytčeného cíle jen velmi obtížně dosažitelné. Do roku 2019 má být proto přijato 15 akcí ve čtyřech prioritních oblastech, které jsou součástí Akčního plánu pro přírodu, lidi a ekonomiku.

Jedním z důležitých nástrojů pro zavádění účinných opatření je správa Evropského systému pro ochranu přírody (EUNIS), který zajišťuje harmonizaci názvů a popisů evropských stanovišť. Tato harmonizace je důležitým nástrojem pro hodnocení úrovně biologické rozmanitosti chráněných území, která mají klíčovou úlohu při jejím zachování. V Evropě byl zaveden systém chráněných území Natura 2000, jenž se zaměřuje na ochranu konkrétních druhů. Natura 2000 v současné době pokrývá více než 18% plochy EU a 6% námořního území, což z ní činí největší koordinovanou síť chráněných oblastí na světě. Minulý týden při příležitosti 25. výročí založení sítě vyhlásila Evropská komise 21. května za Evropský den Natury 2000.

V ostatních evropských zemích existuje síť Emerald, která je založena na stejných principech jako Natura 2000 – systémovou ochranu přírodních stanovišť a druhů na našem kontinentu.

Zdroj:

https://www.eea.europa.eu/highlights/celebrating-and-protecting-biodiversity